GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

ARMOR wijst u erop dat uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Franse wet op het gebied van Computergebruik en Vrijheid, la loi Informatique et Libertés, (de verordening en de wet worden samen het "Beleid" genoemd).

Betreffende gegevens

Een persoonsgegeven kan onder veel omstandigheden als zodanig worden gedefinieerd. Het betreft iedere vorm van informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, met name aan de hand van een verwijzing naar zijn of haar identiteit. Deze verwijzing kan bestaan uit een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiecode of één of meerdere specifieke elementen die eigen zijn aan de fysieke, economische, culturele of sociale identiteit van een persoon. Gegevens zoals uw voor- en achternaam, e-mailadres of de naam van het bedrijf waar u werkt kunnen eventueel voor verschillende doeleinden worden verwerkt door ARMOR. Bijvoorbeeld voor de uitwerking van marketinganalyses, het bijhouden van klantenbeheer en het uitvoeren van klantenwerving.

Methodes om gegevens te verzamelen

ARMOR verzamelt uw gegevens en is ervoor verantwoordelijk dat zij deze gegevens verwerkt overeenkomstig de rechtmatige voorwaarden. ARMOR dient bijvoorbeeld uw toestemming te vragen, de gegevensverwerking dient nodig te zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of wegens wettelijke verplichtingen en/of in het belang te zijn van haar eigen rechtmatige doeleinden, zoals het onderhouden van zakelijke relaties, enz. Als er bijvoorbeeld gegevens worden verzameld in het kader van klantenbeheer en klantenwerving, is hier toestemming voor verleend via een bepaalde contactvorm. Bijvoorbeeld door mailcorrespondentie, het invullen van een formulier, het abonneren op de nieuwsbrief of door een kennismaking op een vakbeurs.

Ontvangers van de gegevens

De gegevens zijn bestemd voor ARMOR, haar dochterondernemingen en in het bijzonder voor de personen die de gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van activiteiten op het gebied van marketing, verkoop, klantenbeheer, klantenwerving, administratie, PR, logistiek en ICT. ARMOR is volledig verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens. ARMOR en/of haar dochterondernemingen kunnen de verzamelde informatie doorgeven aan derden, met name aan sommige van haar technische dienstverleners, zodat laatstgenoemden de goede werking van de Website en de diensten van ARMOR kunnen garanderen. Hiervoor kan het zijn dat ARMOR uw gegevens overdraagt naar landen buiten de Europese Unie. ARMOR verbindt zich ertoe in deze situatie passende maatregelen te nemen overeenkomstig dit Beleid.ARMOR and/or its subsidiaries may transmit the information collected to third parties, including some of its technical service providers so that they can ensure the proper functioning of the website and ARMOR’ services. In this context, your data may be subject to a transfer outside the European Union for which ARMOR undertakes to implement appropriate safeguards in accordance with the Regulation.

Bewaartermijn van gegevens

De maximale bewaartermijn van de gegevens is vastgesteld in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien de gegevens worden opgeslagen, dienen alleen personen die deze daadwerkelijk nodig hebben toegang te krijgen tot de gegevens.

Uitoefening van rechten van de betrokkenen

De Verordening geeft u verschillende rechten, waaronder het recht van bezwaar en het recht op inzage, rectificatie, overdraagbaarheid en gegevenswissing van uw persoonsgegevens. Eveneens kunt u vragen om een beperking van de verwerking van uw gegevens door een brief te sturen naar: ARMOR t.a.v. DPO, 17 Boulevard de Chantenay, CS 90508, 44105 Nantes Cedex 4, FRANKRIJK. ARMOR zal u zo spoedig mogelijk en binnen 1 maand na ontvangst van uw verzoek informeren over de maatregelen die genomen zijn naar aanleiding van uw bericht. Afhankelijk van de aard van uw verzoek en het aantal aanvragen dat ARMOR moet behandelen, kunt u het bericht krijgen dat de behandelperiode met 2 maanden wordt verlengd. Als ARMOR u niet het gewenste antwoord geeft, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Bijwerkingen

ARMOR behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk moment bij te werken.